EPAM SYSTEMS KFT.
Personal Data Management Policy

 

 

EPAM SYSTEMS KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

EPAM SYSTEMS KFT.

PERSONAL DATA MANAGEMENT POLICY

A careers.epam.hu honlapon elérhető szolgáltatásokat az EPAM Systems Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja. A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a careers.epam.hu (a továbbiakban: Weblap) látogatóit a Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

The services available on the website careers.epam.hu are provided by EPAM Systems Kft. (hereinafter: Service Provider). The Service Provider as the data controller hereby informs the visitors of careers.epam.hu (hereinafter: Website) about the personal data processed in connection with the operation and services of the Website about the person of the data controller and its details, about the principles and practices of controlling personal data, about the transfer of data, about the organizational and technical measures for the protection of the personal data and about the way and the possibilities of exercising the rights of the data subject.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató Szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást. 

By using or launching the use of the Website or any service or application of it (hereinafter: Service or Services) You as the User consent to the processing of your personal data in accordance with the provisions of the present Privacy Policy. Regarding any form of data processing not included in the present policy, the Service Provider informs the User at the time of the recording of the data.

   

1. Adatkezelő, adatfeldolgozó

1. Controller, data processor

   

Adatkezelő: EPAM Systems Kft. (Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; Cégjegyzékszám: 01-09-692031 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága); Adószám: 2548051-2-44; E-mail: ask@epam.coml, Telefon: +36-1-327-7400)

Controller: EPAM Systems Kft. (Seat: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; Company registry number: 01-09-692031 (Company Registry Court of the Metropolitan Court of Budapest); Tax number: 2548051-2-44; E-mail: ask@epam.com, Phone number: +36-1-327-7400)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-111368/2017 és NAIH-111369/2016.

Data protection registry numbers: NAIH-111368/2017 and NAIH-111369/2016.

Adatfeldolgozó: Az EPAM Systems, Inc. (Székhely: 41 University Drive, Suite 202 Newtown, PA 18940; E-mail: ask@epam.com; Telefon: +1-267-759-9000).

Az EPAM Systems, Inc. nem regisztrált az adatvédelmi pajzs alá, illetve a vállalatcsoporton belül nem léteznek adatvédelmi hatóság által jóváhagyott kötelező érvényű belső vállalati szabályok (Binding Corporate Rules) az adattovábbításra vonatkozóan. Erre tekintettel nem garantált, hogy az EPAM Systems Inc. a személyes adatokat a Magyarországon hatályos szabályoknak megfelelően kezeli.

Data processor: EPAM Systems, Inc. (Seat: 41 University Drive, Suite 202 Newtown, PA 18940; E-mail: ask@epam.com, Phone number: +1-267-759-9000).

EPAM Systems, Inc. neither joined to the Privacy Shield Framework nor applies Binding Corporate Rules approved by a data security agency. Accordingly EPAM Systems, Inc.’s processing of personal data may not be in compliance with the effective Hungarian data security regulations.

   

2. Fogalmak

2. Definitions

   

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

The expressions used in the Privacy Policy shall be interpreted in accordance with the Definitions section of the Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information (Information Act).

Az Info törvény értelmében:

For the purposes of the Information Act:

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

  ‘personal data’ shall mean any information relating to the data subject, in particular by reference to one’ name, an identification number or to one or more factors specific to one’s physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity, and any reference drawn from such information pertaining to the data subject;

  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

  ‘data subject’ shall mean a natural person who has been identified by reference to specific personal data, or who can be identified, directly or indirectly;

  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

  ‘consent’ means any freely and expressly given specific and informed indication of the wishes of the data subject by which the data subject signifies one’s agreement to personal data relating to the data subject being processed without limitation or with regard to specific operations;

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

  ‘processing of data’ shall mean any operation or set of operations that is performed upon data, whether or not by automatic means, such as in particular collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, use, retrieval, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction, and blocking them from further use, photographing, sound and video recording, and the recording of physical attributes for identification purposes (such as fingerprints and palm prints, DNA samples and retinal images);

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

  ‘controller’ shall mean the natural or legal person, or unincorporated body which alone or jointly with others determines the purposes of the processing of data, makes decisions regarding data processing (including the means) and implements such decisions itself or engages a data processor to execute them;

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

  ‘disclosure by transmission’ shall mean making data available to a specific third party;

  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

  ‘public disclosure’ shall mean making data available to the general public;

  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

  ‘erasure of data’ shall mean the destruction or elimination of data sufficient to make them irretrievable;

  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

  ‘referencing’ shall mean the marking of stored data for the purpose of identification;

  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

  ‘blocking of data’ shall mean the marking of stored data with the aim of limiting their processing in future permanently or for a predetermined period;

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

  ‘data processing for a third party’ shall mean the technical operations involved in data control, irrespective of the method and instruments employed for such operations and the venue where it takes place, provided that such technical operations are carried out on the data;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

  ‘data processor’ shall mean a natural or legal person or unincorporated organization that is engaged under contract in the processing of personal data for a third party, including when the contract is concluded by virtue of law.

   

3. Adatkezelés elve

3. Principle of processing of data

   

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

The Service Provider processes the recorded personal data in accordance with the legislation in force – in particularly the Information Act – international conventions and legal instruments of the European Union regarding data protection and any relating legislation and in accordance with the present policy.

   

4. Adatkezelés jogalapja

4. Legal basis of data processing

   

A Weblap működésével és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

The recording and processing of personal data during the data processing in connection with the operation of the Website and the use of the Services is based on the voluntary consent of the data subject.

A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely Szolgáltatásának igénybevételével (pl. regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás, nyereményjátékra történő jelentkezés), annak kezdeményezésével adja meg.

The User gives his consent by availing itself of one of the Service of the Website (eg. registration, subscription to newsletter, application for prize games), or launching it.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

In the name of the minor User under the age of 14 and the User otherwise incompetent the legal representative of the User can give consent. The minor over the age of 14 but under the age of 16 and the User limited competency can give consent to the processing of data with the permission or the subsequent approval of the legal representative of the User. The Service Provider is not able to check the authority of the consenting person and to get to know the content of the statement of the legal representative therefore the User and the legal representative warrants for the consent to be in accordance with the law. The Service Provider presumes the adequate consent of the legal representative to be given.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

The User warrants that in case the User discloses personal data on third party natural persons during the service the User has acquired the consent of the data subjects to the processing of the data.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen számviteli kötelezettség, Szolgáltatóval szemben támasztott igények kezelése) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

The Service Provider is entitled to process the data recorded where this is necessary for compliance with a legal obligation pertaining to the Service Provider (in particularly accounting obligation, claims against the Service Provider, or for the purposes of legitimate interests pursued by the Service Provider or by a third party, if enforcing these interests is considered proportionate to the limitation of the right for the protection of personal data, without the data subject’s further consent, or after the data subject having withdrawn his consent. 

   

5. Kezelt adatok köre

5. Scope of processed data

   

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

For the authenticity and accuracy of the personal data the User shall be responsible exclusively.

   

Állás-adatbázis

Job database

   

A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott alábbi adatokat kezeli: Felhasználó neve, kora, iskolai végzettsége, munkaköre; e-mail címe, telefonszáma, LinkedIn-profil elérhetősége, a Felhasználó által feltöltött önéletrajz adatai, ezzel együtt a feltöltött fénykép.

The Service Provider processes the following data disclosed by the User in course of the registration: name, age, educational qualifications, scope of work, e-mail address, phone number, LinkedIn profile link of the User, the data in the CV uploaded by the User and the photo uploaded together with it.

   

Hírlevél

Newsletter

   

A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott alábbi adatokat kezeli: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, LinkedIn profil elérhetősége.

The Service Provider processes the following data disclosed by the User in course of the registration: name, e-mail address, phone number, LinkedIn profile link of the User.

   

6. Adatkezelés célja

6. Purpose of the processing of data

   

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Felhasználóval való kapcsolattartás; munkaerő-felvétellel kapcsolatos érdeklődés támogatása; direkt ajánlatok küldése (email, SMS formájában), felmérések készítése; vetélkedőkről, nyereményjátékokról vagy más marketing- vagy promóciós tevékenységekről való tájékoztatás; hírlevél kiküldése; önéletrajz tárolása a Szolgáltatóhoz történő későbbi jelentkezéshez.

The purpose of the processing of the personal data of the User is the provision of the Services of the Website in particularly: identification of the Users, distinguishing them from the other Users, preventing the access of unauthorized persons to the personal data; contact with the User; support the inquiry regarding recruitment; sending direct offers (in form of e-mail, or text), preparing surveys, informing about contests prize games or other marketing or promotional activity; sending newsletter; storing CVs for the purpose of later application to the Service Provider.

   

7. Adattovábbítás

7. Transfer of data

   

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik személyeknek nem továbbítja.

The Service Provider does not transfer the personal data of the User to third parties.

   

8. Adatkezelés időtartama

8. Duration of the processing data

   

Állás-adatbázis

Job database

   

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett regisztrációval kapcsolatban megadott, illetve feltöltött személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig; illetve a regisztráció megszűnéséig kezeli, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti.

The Service Provider processes the personal data disclosed and uploaded in connection with the registration initiated by the User for 5 years from the registration or until the termination of the registration including the in the event the registration is terminated by the User.

   

Hírlevél

Newsletter

   

A Szolgáltató a Hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó az hírlevélről le nem iratkozik, illetve amíg a Felhasználó regisztrációja bármely okból meg nem szűnik. 

The Service Provider processes the personal data disclosed in course of the subscription to the Newsletter until the User unsubscribes from the newsletter or until the registration of the User is terminated by any means. 

   

9. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

9. Modifying, erasing blocking the data, objecting the processing of the data

   

A Weblapon keresztül megadott adatok módosítását a Felhasználó a Szolgáltató felé a megadott elérhetőségeken jelezheti.

The User may notify the Service Provider on the given contacts about the modification of the data disclosed via the Website.

A Felhasználó – az ún. kötelező adatkezelés kivételével a WFATalentAcquisitionHU@epam.com email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jelen szabályzatban meghatározott feltételek mellett továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

The User – with the exception of the so called mandatory data processing – may request the Service Provider to erase his personal data by a letter to be sent to the WFATalentAcquisitionHU@epam.com email address. The Service Provider erases the personal data of the User if the processing of it is illegal, the purpose of the processing of data has been terminated or the period defined by law for storing the data has expired; it has been ordered by the court or the National Authority of Data Protection and Information Freedom, or the processing of data is deficient or incorrect – and this situation cannot be remedied legally – provided that the erasure of the data is not prohibited by law. Instead of erasure the Service Provider blocks the personal data for the User’s request or if it can be assumed from the available information that the erasure would violate the rightful interests of the User. The Service Provider processes the personal data blocked accordingly exclusively until the purpose for data processing that prohibits the erasure exists. The Service Provider may process the personal data further after the withdrawal of the consent of the User under the terms of the present policy.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a WFATalentAcquisitionHU@epam.com email címre küldött levél útján,

The User may object the processing of his personal data by a letter to be sent to the WFATalentAcquisitionHU@epam.com email address

  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

  if processing or disclosure is carried out solely for the purpose of discharging the Service Provider’s legal obligation or for enforcing the rights and legitimate interests of the Service Provider, the recipient or a third party, unless processing is mandatory;

  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  if personal data is used or disclosed for the purposes of direct marketing, public opinion polling or scientific research; and

  valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

  in any other case prescribed by law.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

If the Service Provider finds that the objection of the User is justified, the Service Provider shall terminate all processing operations – including data collection and transmission – block the data involved and notify all recipients to whom any of the data of the User concerned by the objection had previously been transferred concerning the objection and the ensuing measures, upon which these recipients shall also take measures regarding the enforcement of the objection.

Ha az adatkezelést törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

If the processing of the data was prescribed by law, the Service Provider may not erase the data of the User, but it does not disclose to the data recipient if the Service Provider agrees with the objection or the court found it rightful.

   

10. Tájékoztatás kérése

10. Requesting information

   

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weblap Szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a WFATalentAcquisitionHU@epam.com email címen, vagy a +36 1 327 7400 telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

The User is entitled to request information at any time about the personal data concerning the User processed by the Service Provider in connection with the Services of the Website on the WFATalentAcquisitionHU@epam.com email address, or on the phone number +36 1 327 7400. The Service Provider gives information for the request of the User on data processed by it in connection with the given Service or the data processed by a data processor mandated by the Service Provider, the source of them, the purpose, the legal basis, the time period of the data processing, the name and address of the data processor, the legal basis of the recipient of the transmission of data and its operation in connection with the data processing. The Service Provider provides the requested information in 30 days from the filing of the request.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

The court, the public prosecutor, the investigation authority, the misdemeanor authority, the administrative authority the National Authority of Data Protection and Information Freedom and by virtue of law other authorities may request the Service Provider to provide information disclose or transmit data or provide documents. The Service Provider discloses the personal data necessary for the purpose of the request to the requesting authority – provided that it indicated the exact purpose and the scope of data.

   

11. Igényérvényesítés

11. Announcement of claims

   

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

If the data processing of the Service Provider is not based on the consent of the data subject but the data processing was initiated by a third party in an abusive manner, the data subject may request the erasure of the personal data on the data subject disclosed by a User and may request for information on the data processing together with the adequate verification of his identity and his connection with the personal data.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a WFATalentAcquisitionHU@epam.com e-mail címre történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

In the event of the death of the User the closed relative of the User or the testamentary beneficiary by presenting and sending a copy of the death certificate to the WFATalentAcquisitionHU@epam.com email address together with the verification of the relation to the User may request the erasure of the data concerning the User.

   

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12. Enforcement of claims

   

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

The data subject may file his assumed claim arising in connection with the processing of his personal data to the competent county court, in the capital city to the Metropolitan Court of Budapest or may request investigation at the National Authority of Data Protection and Information Freedom (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

   

13. Adatbiztonság

13. Data security

   

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

The Service Provider makes all necessary technical and organizational measures and prepares the necessary protocols in order to ensure the security of the personal data provided or disclosed by the User throughout the entire course of the processing of the data.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

The Service Provider undertakes to take care of the security of the data and to make those technical and organizational measures and to prepare those protocols which ensure that the recorded stored and processed data is protected and to prevent the destruction unauthorized use and unauthorized modification of the data. The Service Provider undertakes also to call upon every third parties to whom the data may be transmitted or disclosed to comply with these obligations.

A Szolgáltató a jelszó olyan kódolt lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

The Service Provider stores the coded trace of the password which can be used exclusively for the checking of the correctness of the password but the password itself cannot be restored from it.

Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Only the competent persons with job description concerning the personal data may access to the personal data together with the application of the highest standard access controls.

A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó böngészője és a webszerverek között.

The communication between the browser of the User and the servers takes place on an encrypted channel.

Az adatokat az EPAM Systems, Inc. dolgozza fel, és továbbítja az EPAM Systems Kft.-nek. Az EPAM Systems, Inc. 24 órás őrzéssel és biztonsági kamerával védett USA-beli és írországi (Amazon Cloud) telephelyein található szerverein tárolja a Felhasználók személyes adatait.

 

The data is processed by EPAM Systems, Inc. EPAM Systems, Inc. transmits the data to EPAM Systems Kft. EPAM Systems, Inc. stores the personal data of the Users on the servers on its site seated in the United States of America and Ireland (Amazon Cloud) protected by 24 hours security guarding and security cameras.

   

14. Naplózási adatok, cookie-k

14. Logging data and cookies

   

Naplózási adatok

Logging data

   

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes események (pl. regisztráció) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

In course of the use of the Website the visit of the web page and the time of certain events (e.g. registration) the IP address of the visitor and the address of the visited website is recorded. The logging of this data is processed continuously by the system for the purpose of preventing abuse preparing statistics and the performing and monitoring of the services of the Website and the personal data regarding these events are kept by the system.

   

Cookie-k

Cookies

 

 

A Szolgáltató a Weboldal, illetve a Szolgáltatások megfelelő működése, a Weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő cookie-kat (sütiket) használja.

The Service Provider uses the following cookies for the proper operation of the Website for ensuring of the basic and convenience functions of the Website, for the enhancement of the user experience, for the utilization of the potential in the Services, for the monitoring of the behavior of the Users, for preparing statistics.

 

 

  Böngésző cookie

  Browser cookie

A HTTP-cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

The HTTP cookie is an information package which is sent to the browser by the server and sent back by the browser to the server at the time of every request sent to the server. The cookies are created by the web server with the assistance of the browser on the device of the User where these are stored in a separated library.

A cookie bármikor törölhető a böngészőből.

The cookie is erasable from the browser at any time.

 

 

  Session cookie

  Session cookie

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt.

There are cookies which are indispensable for the functioning of the Website and for certain functions of it and for the navigation on the Website. For the assistance of the customized services and of the login the system identifies the computer of the logged-in User with a “session cookie”. If the User closes only the browser window, at the time of reopening the browser window the User will be in logged-in status. These cookies does not collect any data with which the Users could be identified (personal data), which could be used for marketing purposes, or which could remember what other websites or what subsites of the Website did the User go.

 

 

  Viselkedésfigyelő cookie

  Behavior monitoring cookie

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésének, igényeinek leginkább megfelelő állásokat ajánlhassunk, a Szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Weboldal látogatásait, használatát elemezhessük (a Weboldal és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), cookie-t helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Weboldalon megjelenő szövegsávon lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhatja meg. A viselkedésfigyelő cookie egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, lokáció, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Weboldalon való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval.

In order to be able to provide customized service for the User, to offer jobs most suitable for the  interests of the User, needs of the User, to increase the efficiency of the Service, to analyze the visits and use of the Website (monitoring the visits of the Website and its subsites the time periods of these visits, the applications) we install a cookie onto your browser and through that onto your computer, phone or other device (final user device) and use it, if the User gives its explicit consent beforehand. This consent is given by the User by clicking the “Accept” button on the text box appearing on the Website. The behavior monitoring cookie stores a randomly generated identifier and the application records certain user events (application, ad view, visiting time, password, location, type of device) by this in the data base. After logging in it connects the data recorded on the behavior of the User with the User.

 

 

  3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k

  3rd party cookies

A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem a Szolgáltató (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Weboldal részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).

The browser of the User downloads the Third-party cookies at the time of the visit of the Website, however not from the (sub)domain of the Service Provider but from the domain of a third party (typically an advertising intermediator or the facebook) considering that the Website consists of such third-party modules. The Third-party cookies return to the third party when the User for example views one of their ads or visits their website. The third party (for example an advertiser) is able to track the entire browsing history regarding those websites which contains the  regarding those websites which contains the so-called Third-party modules of the third party (for example ad module or ads).

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party cookie-k blokkolását/letiltását.

The privacy settings of most of the browsers enable to block/forbid the Third-party cookies.

A Third-party cookie-k felett a Szolgáltatónak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Gemius, Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság, facebook, doubleclick, goroost).

The Service Provider has no control rights over the Third-party cookies therefore we invite the Users to review the information documents of these third parties regarding their cookies (Third-party cookies). (such as Google Analytics, Gemius, Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság, facebook, doubleclick, goroost).

   

15. Hatály

15. Entry into force

   

Az Adatkezelési Tájékoztató 2017. január 23. napjától hatályos.

The Privacy Policy shall be effective from January 23, 2017.